O firmie

Wybierz Projekt UE


„Wzór na konkurencję marki Makarony Polskie”

Tytuł projektu: „Wzór na konkurencję marki Makarony Polskie”

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2017 r. – 30 września 2017 r.

Opis projektu: Projekt obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego mającego na celu ocenę potencjału i potrzeb wzorniczych przedsiębiorstwa, w wyniku którego powstanie strategia wzornicza określająca, jakie działania powinny zostać podjęte dla wzmocnienia pozycji konkurencyjności oraz potencjału Spółki.

Cel projektu: zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wykorzystania wzornictwa w działalności spółki Makarony Polskie SA poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej.

Planowane efekty: Opracowanie dokumentu strategicznego w postaci strategii wzorniczej określającej potencjał, potrzeby i problemy wzornicze przedsiębiorstwa, sformułowanie rekomendacji w zakresie wdrożenia nowego produktu na rynek z wykorzystaniem procesu projektowania, wdrożenie w przedsiębiorstwie najlepszych praktyk i trendów wzorniczych w odniesieniu do pakowania wytwarzanych produktów w przemyśle spożywczym, na rynku makaronowym.

Wartość projektu: 97 170,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 67 150,00 PLN

Projekt „Wzór na konkurencję marki Makarony Polskie” (umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-18-0018/16-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4. Wzór na konkurencję.

 

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl