Raporty

Raporty bieżące


Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 14 maja 2019 roku

Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 14 maja 2019 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2018

Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Rekomendacja wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP

Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 20 marca 2019 roku

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA

Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Woj

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Raport bieżący nr 17/2018/K z dnia 3 lipca 2018 roku

Korekta raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2018

Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 30 czerwca 2018 roku

Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej VIII kadencji

Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2018

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2018 roku

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA

Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku

Wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Woj

Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

Potwierdzenie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju spełnienia warunku wynikającego z zapisów umowy o dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA”.

Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 14 maja 2018 roku

Szacunek wybranych danych finansowych za I kwartał 2018 roku

Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 11 maja 2018 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2017

Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 11 maja 2018 roku

Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o emisję obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie prawa poboru akcji

Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 11 maja 2018 roku

Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o zmianę statutu Spółki polegającą na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 11 maja 2018 roku

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 29 marca 2018 roku

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publikacji wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2017

Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 19 marca 2018 roku

Informacja o podjęciu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. decyzji o rezygnacji z realizacji projektu, objętego dofinansowaniem w ramach Działania 2.1 Wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 19 marca 2018 roku

Stanowisko Zarządu Spółki w kwestii polityki podziału zysku netto w latach 2018-2019

Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr 49/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku

Informacja o zawarciu przez Spółkę znaczącej umowy z Agencją Rezerw Materiałowych

Raport bieżący nr 48/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku

Spełnienie warunku zawieszającego uruchomienie znaczącej umowy kredytowej zawartej przez Spółkę z bankiem BZ WBK SA

Raport bieżący nr 47/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku

Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Raport bieżący nr 46/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku

Udzielenie poręczenia spłaty zobowiązania kredytowego w Banku Zachodnim WBK SA udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę Stoczek Natura Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 45/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku

Udzielenie poręczenia spłaty zobowiązania kredytowego w Banku Zachodnim WBK SA udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę Stoczek Natura Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 44/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku

Informacja o wygraniu przez Makarony Polskie SA części przetargu ogłoszonego przez Agencję Rezerw Materiałowych

Raport bieżący nr 43/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku

Ustalenie nowych warunków handlowych z Grupą Lidl

Raport bieżący nr 42/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku

Zawarcie przez spółkę zależną umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej

Raport bieżący nr 41/2017 z dnia 31 października 2017 roku

Informacja o zawarciu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. znaczącej umowy z Agencją Rezerw Materiałowych

Raport bieżący nr 40/2017 z dnia 30 października 2017 roku

Pozytywna ocena wniosku Stoczek Natura Sp. z o.o. o dofinansowanie w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/17

Raport bieżący nr 39/2017 z dnia 26 września 2017 roku

Informacja o wygraniu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. części przetargu ogłoszonego przez Agencję Rezerw Materiałowych

Raport bieżący nr 38/2017 z dnia 21 września 2017 roku

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK

Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 8 września 2017 roku

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przy spółce Stoczek Natura Sp. z o.o.” w ramach Działania 2.1 Wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Raport bieżący nr 36/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Niedojście do skutku podwyższenia kapitału zakładowego spółki MP Trade Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku

Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA”

Raport bieżący nr 34/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku

Zawarcie znaczącej umowy dostawy z firmą CESSI

Raport bieżący nr 33/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Informacja o zawarciu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. znaczącej umowy z Agencją Rynku Rolnego

Raport bieżący nr 32/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku

Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku BGK udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 31/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku

Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MP Trade Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 29/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 29 czerwca 2017 roku

Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 29 czerwca 2017

Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący nr 26/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku

Informacja o wygraniu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. części przetargu ogłoszonego przez Agencję Rynku Rolnego

Raport bieżący nr 25/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku

Pozytywna ocena wniosku Stoczek Natura Sp. z o.o. o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Raport bieżący nr 24/2017 z dnia 30 maja 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 23/2017 z dnia 25 maja 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2016

Raport bieżący nr 22/2017 z dnia 24 maja 2017 roku

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 21/2017 z dnia 24 maja 2017 roku

Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 20/2017 z dnia 24 maja 2017 roku

Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 11 maja 2017 roku

Rekomendacja wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku

Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z bankiem BZ WBK SA

Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku

Informacja o podjęciu decyzji o wycofaniu wniosku o dofinansowanie z procedury ubiegania się o dotację dla projektu pt. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Makarony Polskie S.A. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci innowacji

Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą "Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy Spółce Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Ope

Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 31 marca 2017 roku

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa

Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 30 marca 2017 roku

Nabycie znacznego pakietu akcji Spółki

Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 29 marca 2017 roku

Znaczne pakiety akcji – informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 28 marca 2017 roku

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publikacji wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2016

Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 24 marca 2017 roku

Zbycie znacznego pakietu akcji Spółki

Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 20 marca 2017 roku

Podjęcie wstępnych rozmów z RAYA Holding for Technology & Telecommunications S.A.E. dotyczących ustalenia zasad współpracy i strategicznego partnerstwa w obszarze potencjalnych działań na rynkach afrykańskich

Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną

Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną

Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku

Pozytywna ocena wniosku Makarony Polskie SA o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z bankiem BZ WBK SA

Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raport bieżący nr 33/2016 z dnia 8 listopada2016 roku

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 3 listopada 2016 roku

Raport bieżący nr 32/2016 z dnia 4 listopada2016 roku

Rozwiązanie umowy konsorcjum przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 31/2016 z dnia 4 listopada2016 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 3 listopada 2016 roku

Raport bieżący nr 30/2016 z dnia 4 listopada2016 roku

Powołanie członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 29/2016 z dnia 27 października 2016 roku

Pozytywna ocena wniosku Makarony Polskie S.A. o dofinansowanie dla działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Raport bieżący nr 28/2016 z dnia 25 października 2016 roku

Rezygnacja osoby nadzorującej Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 27/2016 z dnia 21 października 2016 roku

Ustalenie nowych warunków handlowych z Grupą Lidl

Raport bieżący nr 26/2016 z dnia 19 października 2016 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 25/2016 z dnia 17 października 2016 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji przez spółkę Raya Holding for Technology & Communications S.A.E. z siedzibą w Giza

Raport bieżący nr 24/2016 z dnia 11 października 2016 roku

Pozytywna ocena wniosku Makarony Polskie SA o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Raport bieżący nr 23/2016 z dnia 7 października 2016 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 28 września 2016 roku

Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 12 września 2016 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Informacja o zakończeniu negocjacji dot. sprzedaży przez akcjonariusza znaczącego pakietu akcji

Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Informacja o zakończeniu negocjacji dot. sprzedaży przez akcjonariusza znaczącego pakietu akcji

Raport bieżący nr 18/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku

Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku BGK udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku

Informacja o postępach w badaniu Spółki przez potencjalnego Inwestora

Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 3 lipca 2016 roku

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2016 roku

Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

Informacja o postępach w badaniu Spółki przez potencjalnego inwestora

Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku

Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2016 roku

Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku

Informacja o postępach negocjacji z potencjalnym inwestorem oraz o badaniu Spółki przez potencjalnego inwestora

Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku

Pozyskanie przez Spółkę informacji o negocjacjach dot. sprzedaży przez akcjonariusza znaczącego pakietu akcji emitenta oraz zaproszenie do negocjacji z potencjalnym inwestorem

Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 31 maja 2016 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2015

Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 31 maja 2016 roku

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 31 maja 2016 roku

Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 11 maja 2016 roku

Rekomendacja wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 31 marca 2016 roku

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publikacji wiadomości w okresie objętym roczną informacja okresową za rok obrotowy 2015

Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 21 marca 2016 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący nr 29/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku

Zawarcie znaczących umów z Grupą Lidl

Raport bieżący nr 28/2015 z dnia 2 października 2015 roku

Zawarcie umowy konsorcjum przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 27/2015 z dnia 1 października 2015 roku

Zawarcie znaczącej umowy dostawy z firmą MCG

Raport bieżący nr 26/2015 z dnia 1 października 2015 roku

Zawarcie znaczących umów dostawy z firmą PHU AGRO Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 25/2015 z dnia 1 października 2015 roku

Zawarcie znaczącej umowy dostawy ze spółką Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie SA

Raport bieżący nr 24/2015 z dnia 1 października 2015 roku

Zawarcie znaczącej umowy dostawy ze spółką POLSKIE MŁYNY SA

Raport bieżący nr 23/2015 z dnia 28 września 2015 roku

Utworzenie spółki zależnej - MP Trade Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 22/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku

Zmiana znaczącej umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 19/2015k z dnia 13 lipca 2015 roku

Korekta raportu: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 26 czerwca 2015 roku

Raport bieżący nr 21/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku

Informacja o udzieleniu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA w Banku BGK

Raport bieżący nr 20/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 26 czerwca 2015 roku

Raport bieżący nr 18/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 26 czerwca 2015 roku

Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 28 maja 2015 roku

Informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 26 maja 2015 roku

Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2014

Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 26 maja 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA.

Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 25 maja 2015 roku

Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 25 maja 2015 roku

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 25 maja 2015 roku

Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 9/2015 z dnia 20 maja 2015 roku

Zawarcie znaczących umów kredytowych z bankiem BZ WBK SA

Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2014

Raport bieżący nr 7/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku

Rekomendacja wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 6 marca 2015 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku

Odwołanie prokury

Raport bieżący nr 4/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 3/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku

Zmiana warunków umowy znaczącej zawartej z Jeronimo Martins Polska S.A.

Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku

Zawarcie umowy znaczącej z firmą Raya Distribution z siedzibą w Egipcie

Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Raport bieżący nr 21/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 20/2014 z dnia 10 pażdziernika 2014 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 19/2014 z dnia 3 pażdziernika 2014 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 18/2014 z dnia 2 pażdziernika 2014 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 17/2014 z dnia 8 września 2014 roku

Informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 1sierpnia 2014 roku

Informacja z GPW o zaakceptowaniu umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

Raport bieżący nr 15/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku

Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta na GPW

Raport bieżący nr 14/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku

Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 13/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 12 czerwca 2014 roku

Raport bieżący nr 12/2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 12 czerwca 2014 roku

Raport bieżący nr 11/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Raport bieżący nr 10/2014 z dnia 16 maja 2014 roku

Zmiana terminu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 9/2014 z dnia 15 maja 2014 roku

Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2013

Raport bieżący nr 8/2014 z dnia 15 maja 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA.

Raport bieżący nr 7/2014 z dnia 6 maja 2014 roku

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 6/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2013

Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 11 marca 2014 roku

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 roku

Raport bieżący nr 4/2014 z dnia 7 luty 2014 roku

Odwołanie prokury

Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący nr 2/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawty o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 27/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu z BZ WBK Faktor Sp.z o.o.

Raport bieżący nr 26/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku

Zawarcie znaczącej umowy z Agencją Rezerw Materiałowych

Raport bieżący nr 25/2013 z dnia 16 listopada 2013 roku

Informacja dotycząca złożenia najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu ograniczonego zorganizowanego przez Agencję Rezerw Materiałowych

Raport bieżący nr 24/2013 z dnia 24 października 2013 roku

Zawarcie umów o znaczącej wartości pomiędzy Makarony Polskie S.A. i spółką zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 23/2013 z dnia 18 października 2013 roku

Udzielenie przez Stoczek Natura Sp. z o.o. poręczeń zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 22/2013 z dnia 18 października 2013 roku

Zawarcie znaczących umów kredytowych z bankiem BZ WBK SA

Raport bieżący nr 21/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący nr 20/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku

Powołanie osoby nadzorującej Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 19/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Rezygnacja osoby nadzorującej Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 18/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 25 czerwca 2013 roku

Raport bieżący nr 17/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 25 czerwca 2013 roku

Raport bieżący nr 16/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku

Powołanie osoby zarządzajacej Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 15/2013 z dnia 15 czerwca 2013 roku

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Raport bieżący nr 13/2013/k z dnia 29 maja 2013 roku

Uzupełnienie porządku obrad zawartego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 14/2013 z dnia 29 maja 2013 roku

Sprawozdania i samoocena Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2012

Raport bieżący nr 13/2013 z dnia 29 maja 2013 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA.

Raport bieżący nr 12/2013 z dnia 18 maja 2013 roku

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 11/2013 z dnia 13 maja 2013 roku

Podjęcie decyzji o odstąpieniu od połączenia spółki Makarony Polskie S.A. ze spółką zależną Stoczek Natura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Prognoza wyników finansowych za rok 2013

Raport bieżący nr 9/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Szacunki wyników finansowych za I kwartał 2013 roku

Raport bieżący nr 8/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku

Udzielenie przez Stoczek Natura Sp. z o.o. poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 7/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2012

Raport bieżący nr 6/2013 z dnia 29 marca 2013 roku

Znaczące umowy kredytowe w Banku BGŻ SA

Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 5 marca 2013 roku

Powołanie prokurentów Makarony Polskie SA

Raport bieżący nr 4/2013 z dnia 19 luty 2013 roku

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy Makarony Polskie za rok 2012

Raport bieżący nr 3/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Raport bieżący nr 2/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zawarcie aneksów do umów kredytowych w Banku BGŻ SA

Raport bieżący nr 1/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska SA.

Raport bieżący nr 38/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska SA

Raport bieżący nr 37/2012 z dnia 15 grudnia 2012 roku

Zawarcie aneksów do umów kredytowych

Raport bieżący nr 36/2012 z dnia 1 grudnia 2012 roku

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 35/2012 z dnia 31 października 2012 roku

Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z HSBC Bank Polska S.A.

Raport bieżący nr 34/2012 z dnia 19 września 2012 roku

Powołanie prokurenta

Raport bieżący nr 33/2012 z dnia 19 września 2012 roku

Odwołanie prokury

Raport bieżący nr 32/2012 z dnia 15 sierpnia 2012 roku

Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej: Fortis Bank Polska S.A.)

Raport bieżący nr 31/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku

Informacja o odstąpieniu od publikacji szacunkowych danych na temat sprzedaży realizowanej przez Grupę Makarony Polskie w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego

Raport bieżący nr 30/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu z BNP Paribas Bank Polska S.A.

Raport bieżący nr 29/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w czerwcu 2012

Raport bieżący nr 28/2012 z dnia 28.06.2012r.

Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy Makarony Polskie SA i spółką zależną Stoczek Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 27/2012 z dnia 08.06.2012r.

Zawarcie znaczącej umowy z Agencją Rynku Rolnego

Raport bieżący nr 26/2012 z dnia 07.06.2012r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w maju 2012

Raport bieżący nr 25/2012 z dnia 01.06.2012r.

Powołanie prokurentów Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 24/2012 z dnia 01.06.2012r.

Rezygnacja prokurenta Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 23/2012 z dnia 25.05.2012r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 22/2012 z dnia 25.05.2012r.

Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie S.A

Raport bieżący nr 21/2012 z dnia 25.05.2012r.

Rezygnacja osób zarządzających Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 20/2012 z dnia 22.05.2012r.

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie S.A. w dniu 21 maja 2012 roku

Raport bieżący nr 19/2012 z dnia 22.05.2012r.

Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 18/2012 z dnia 22.05.2012r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A. w dniu 21 maja 2012 roku

Raport bieżący nr 17/2012 z dnia 8.05.2012r.

Informacja dotycząca złożenia najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu zorganizowanego przez Agencję Rynku Rolnego

Raport bieżący nr 16/2012 z dnia 8.05.2012r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w kwietniu 2012

Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 8.05.2012r.

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Makarony Polskie S.A. o zamiarze połączenia ze spółką Stoczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz ze stanowiskiem zarządu emitenta odnośnie planowanego połączenia

Raport bieżący nr 14/2012 z dnia 25.04.2012r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 13/2012 z dnia 25.04.2012r.

Sprawozdania i samoocena Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2011

Raport bieżący nr 11/2012K z dnia 20.04.2012r.

Korekta numeru raportu bieżącego 11/2011 z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Raport bieżący nr 12/2012 z dnia 20.04.2012r.

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Makarony Polskie S.A.o zamiarze połączenia ze spółką Stoczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Raport bieżący nr 11/2012 z dnia 20.04.2012r.

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Makarony Polskie S.A. ze spółką zależną Stoczek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Raport bieżący nr 10/2012 z dnia 6.04.2012r.

Szacunkowe dane na temat sprzedazy zrealizowanej przez Grupe Makarony Polskie w Marcu 2012

Raport bieżący nr 9/2012 z dnia 29.03.2012r.

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2011

Raport bieżący nr 8/2012 z dnia 07.03.2012r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w lutym 2012

Raport bieżący nr 7/2012 z dnia 6.03.2012r.

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy nabycia aktywów

Raport bieżący nr 6/2012 z dnia 8.02.2012r.

Szacunkowe dane na temat sprzedazy zrealizowanej przez Grupe Makarony Polskie w styczniu 2012

Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 25.01.2012r.

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku /

Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 09.01.2012r.

Informacja dotycząca szacunków w zakresie poziomu realizacji warunku sprzedażowego wpisanego w znaczącą umowę zawartą ze spółką Gardenau Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 3/2012 z dnia 09.01.2012r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w grudniu 2011

Raport bieżący nr 2/2012 z dnia 05.01.2012r.

Powołanie prokurenta

Raport bieżący nr 1/2012 z dnia 05.01.2012r.

Odwołanie prokury

Raport bieżący nr 47/2011 z dnia 23.12.2011r.

Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych w Banku BGŻ S.A.

Raport bieżący nr 46/2011 z dnia 20.12.2011r.

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.

Raport bieżący nr 45/2011 z dnia 08.12.2011r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w listopadzie 2011

Raport bieżący nr 44/2011 z dnia 01.12.2011r.

Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych w Banku BGŻ S.A.

Raport bieżący nr 43/2011 z dnia 23.11.2011r.

Zmiana warunków poręczenia udzielonego spółce zależnej Stoczek Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 42/2011 z dnia 23.11.2011r.

Zamiana znaczącej umowy kredytowej zawartej przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. z bankiem HSBC Bank Polska S.A. company Stoczek Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 41/2011 z dnia 15.11.2011r.

Zawarcie umowy znaczącej z siecią Kaufland

Raport bieżący nr 40/2011 z dnia 08.11.2011r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w październiku 2011

Raport bieżący nr 39/2011K z dnia 31.10.2011r.

Korekta raportu bieżącego 39/2011 z dnia 27 października 2011 roku: Udzielenie poręczeń zabezpieczających

Raport bieżący nr 39/2011 z dnia 27.10.2011r.

Udzielenie poręczeń weksli in blanco zabezpieczających zobowiązania kredytowe zaciągnięte przez spółkę zależną

Raport bieżący nr 38/2011 z dnia 07.10.2011r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie we wrześniu 2011

Raport bieżący nr 37/2011 z dnia 04.10.2011r.

Odwołanie prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Makarony Polskie

Raport bieżący nr 36/2011 z dnia 09.09.2011r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w sierpniu 2011

Raport bieżący nr 35/2011 z dnia 10.08.2011r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w lipcu 2011

Raport bieżący nr 34/2011 z dnia 03.08.2011r.

Zawarcie aneksów do znaczacych umów kredytowych z BNP Paribas Bank Polski S.A. (dawniej: Fortis Bank Polska S.A.)

Raport bieżący nr 33/2011 z dnia 11.07.2011r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w czerwcu 2011

Raport bieżący nr 32/2011 z dnia 29.06.2011r.

Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży składników majątku „Tenczynek” ze spółką zależną Stoczek Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 31/2011 z dnia 16.06.2011r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 30/2011 z dnia 10.06.2011r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w maju 2011

Raport bieżący nr 29/2011K z dnia 09.06.2011r.

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie S.A. w dniu 24 maja 2011 roku

Raport bieżący nr 29/2011 z dnia 25.05.2011r.

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie S.A. w dniu 24 May 2011 roku

Raport bieżący nr 28/2011 z dnia 24.05.2011r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A. w dniu 24 maja 2011 roku

Raport bieżący nr 27/2011 z dnia 20.05.2011r.

Powołanie osób zarządzających Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 26/2011 z dnia 12.05.2011r.

Zaprzestanie działań prowadzących do połączenia spółek Makarony Polskie S.A. i Mispol S.A.

Raport bieżący nr 25/2011 z dnia 10.05.2011r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w kwietniu 2011

Raport bieżący nr 24/2011 z dnia 09.05.2011r.

Zawarcie znaczącej umowy na sprzedaż ziarna jęczmienia przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 23/2011 z dnia 28.04.2011r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 22/2011 z dnia 28.04.2011r.

Sprawozdania i samoocena Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2010

Raport bieżący nr 21/2011 z dnia 14.04.2011r.

Zawarcie znaczącej umowy na sprzedaż ziarna jęczmienia

Raport bieżący nr 20/2011 z dnia 10.04.2011r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w marcu 2011

Raport bieżący nr 19/2011 z dnia 30.03.2011r.

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2010

Raport bieżący nr 18/2011 z dnia 30.03.2011r.

Powołanie członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 17/2011 z dnia 30.03.2011r.

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie S.A. w dniu 29 marca 2011 roku

Raport bieżący nr 16/2011 z dnia 30.03.2011r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A. w dniu 29 marca 2011

Raport bieżący nr 15/2011 z dnia 14.03.2011r.

Prognoza wyników finansowych na rok 2011

Raport bieżący nr 14/2011 z dnia 14.03.2011r.

Szacunki wyników finansowych za rok 2010

Raport bieżący nr 13/2011 z dnia 10.03.2011r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w lutym 2011

Raport bieżący nr 12/2011 z dnia 02.03.2011r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 11/2011 z dnia 01.03.2011r.

Zawarcie znaczącej umowy z Towarowym Domem Maklerskim ARRTRANS S.A. przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 10/2011 z dnia 26.02.2011r.

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 26.02.2011r.

Rezygnacja osoby nadzorującej Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 8/2011 z dnia 17.02.2011r.

Zawarcie znaczącej umowy na sprzedaż ziarna jęczmienia

Raport bieżący nr 7/2011 z dnia 15.02.2011r.

Zawarcie znaczącej umowy z Agencją Rynku Rolnego

Raport bieżący nr 6/2011 z dnia 14.02.2011r.

Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy spółką zależną Stoczek Sp. z o.o. i Pamapol S.A.

Raport bieżący nr 5/2011 z dnia 14.02.2011r.

Udzielenie poręczenia weksla in blanco zabezpieczającego gwarancję należytego wykonania kontraktu zawartego przez spółkę zależną

Raport bieżący nr 4/2011 z dnia 14.02.2011r.

Zawarcie znaczącej umowy z Agencją Rynku Rolnego przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 3/2011 z dnia 09.02.2011r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w styczniu 2011

Raport bieżący nr 2/2011 z dnia 28.01.2011r.

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Raport bieżący nr 1/2011 z dnia 10.01.2011r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w grudniu 2010

Raport bieżący nr 39/2010 z dnia 29.12.2010r.

Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z Fortis Bank Polska S.A.

Raport bieżący nr 38/2010 z dnia 29.12.2010r.

Informacja o wygraniu przez Makarony Polskie S.A. i spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. przetargu ogłoszonego przez Agencję Rynku Rolnego

Raport bieżący nr 37/2010 z dnia 23.12.2010r.

Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z HSBC Bank Polska S.A.

Raport bieżący nr 36/2010 z dnia 22.12.2010r.

Zawarcie umowy o działaniach prowadzących do połączenia spółek Makarony Polskie S.A. i Mispol S.A.

Raport bieżący nr 35/2010 z dnia 12.12.2010r.

Informacja o zamiarze połączenia Makarony Polskie S.A. i Mispol S.A.

Raport bieżący nr 34/2010 z dnia 09.12.2010r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w listopadzie 2010

Raport bieżący nr 33/2010 z dnia 03.12.2010r.

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

Raport bieżący nr 32/2010 z dnia 09.11.2010r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w październiku 2010

Raport bieżący nr 31/2010 z dnia 05.11.2010r.

Zmiana warunków zawartej umowy znaczącej z siecią Kaufland

Raport bieżący nr 30/2010 z dnia 08.10.2010r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie we wrześniu 2010

Raport bieżący nr 29/2010 z dnia 17.09.2010r.

Powołanie prokurenta

Raport bieżący nr 28/2010 z dnia 17.09.2010r.

Odwołanie prokury

Raport bieżący nr 27/2010 z dnia 10.09.2010 roku

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w sierpniu 2010

Raport bieżący nr 25/2010 z dnia 18.08.2010 roku

Wydłużenie terminu zakończenia projektu szkoleniowego realizowanego w ramach zawartej umowy znaczącej

Raport bieżący nr 24/2010 z dnia 10.08.2010r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w lipcu 2010

Raport bieżący nr 19/2010K z dnia 15.07.2010r

Uzupełnienie raportu bieżącego zawierającego treść uchwał podjętych przez Zwyczjane Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A. w dniu 21 czerwca 2010 roku

Raport bieżący nr 22/2010K z dnia 15.07.2010r.

Uzupełnienie raportu bieżącego zawierającego wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2009

Raport bieżący nr 23/2010 z dnia 29.07.2010r.

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 roku

Raport bieżący nr 22/2010 z dnia 24.06.2010r.

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2009

Raport bieżący nr 21/2010 z dnia 24.06.2010r.

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie S.A. w dniu 21 czerwca 2010 roku

Raport bieżący nr 20/2010 z dnia 22.06.2010r.

Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 19/2010 z dnia 22.06.2010r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A. w dniu 21 czerwca 2010 roku

Raport bieżący CG nr 6/2010 z dnia 09.06.2010r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w maju 2010

Raport bieżący CG nr 5/2010 z dn. 10.05.2010r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w kwietniu 2010

Raport bieżący CG nr 7/2010 z dnia 09.07.2010r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w czerwcu 2010

Raport bieżący nr 18/2010 z dnia 26.05.2010r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 17/2010 z dnia 25.05.2010r.

Znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący nr 15/2010 z dnia 13.05.2010r.

Sprawozdania i samoocena Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2009

Raport bieżący nr 16/2010 z dnia 20.05.2010r.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Makarony Polskie S.A. zawartych przez Czlonka Rady Nadzorczej

Raport bieżący CG nr 4/2010 z dn. 09.04.2010r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w marcu 2010/

Raport bieżący nr 14/2010 z dnia 25.03.2010

Prognozy finansowe Grupy Makarony Polskie na rok 2010

Raport bieżący nr 13/2010 z dnia 25.03.2010r.

Strategia Grupy Makarony Polskie na lata 2010-2012

Raport bieżący nr 12/2010 z dn. 22.03.2010r.

Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. znaczącej umowy z TDM Arrtrans S.A

Raport bieżący nr 11/2010 z dnia 15.03.2010r.

Znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący nr 10/2010 z dnia 12.03.2010r.

Znaczne pakiety akcji - zmiany w stanie posiadania akcji

Raport bieżący CG nr 3/2010 z dnia 08.03.2010r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w lutym 2010

Raport bieżący nr 9/2010 z dnia 05.03.2010r.

Korekta pomyłki pisarskiej w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2009 roku

Raport bieżący nr 8/2010 z dnia 25.02.2010r.

Znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce OFE Polsat

Raport bieżący nr 7/2010 z dnia 23.02.2010r.

Zmiana warunków zawartej umowy znaczącej z siecią Kaufland

Raport bieżący nr 6/2010 z dnia 22.02.2010r.

Informacja o zawarciu umów znaczących pomiędzy spółkami z Grupy Makarony Polskie i Agencją Rynku Rolnego

Raport bieżący CG nr 2/2010 z dnia 10.02.2010r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w styczniu 2010

Raport bieżący nr 5/2010 z dnia 10.02.2010r.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Makarony Polskie S.A. zawartych przez podmiot, w którym w skład organów zarządzających wchodzi Członek Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 4/2010 z dnia 10.02.2010r.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Makarony Polskie S.A. zawartych przez Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 3/2010 z dnia 01.02.2010r.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Makarony Polskie S.A. zawartych przez Członka Zarządu

Raport bieżący nr 2/2010 z dnia 30.01.2010r.

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

Raport bieżący nr 1/2010 z dnia 15.01.2010r.

Informacja o wygraniu przez Makarony Polskie S.A. i spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. przetargu ogłoszonego przez Agencję Rynku Rolnego

Raport bieżący CG nr 1/2010 z dnia 08.01.2010r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w grudniu 2009

Raport bieżący nr 44/2009 z dnia 30.12.2009r.

Zawarcie znaczących umów kredytowych z Fortis Bank Polska S.A.

Raport bieżący nr 43/2009 z dnia 18.12.2009r.

Zawarcie umów dotyczących wdrożenia systemu klasy ERP w Grupie Makarony Polskie

Raport bieżący nr 42/2009 z dnia 10.12.2009r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w listopadzie 2009

Raport bieżący nr 41/2009 z dnia 16.11.2009r.

Informacja o wcześniejszej spłacie kredytu przez Spółkę

Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 12.11.2009r.

Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie kwartalnym za III kwartał 2009 roku.

Raport bieżący nr 39/2009 z dnia 09.11.2009r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w październiku 2009

Raport bieżący nr 38/2009 z dnia 06.11.2009r.

Informacja o spłacie kredytów przez spółkę zależną i zwolnieniu poręczenia udzielonego przez Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 37/2009 z dnia 30.10.2009r.

Udzielenie poręczeń spółce zależnej Stoczek Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 36/2009 z dnia 30.10.2009r.

Zawarcie znaczących umów kredytowych przez Spółkę i spółkę zależną

Raport bieżący nr 35/2009 z dnia 20.10.2009r.

Zawarcie znaczącej umowy dostawy ze spółką Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” w Krakowie S.A.

Raport bieżący nr 34/2009 z dnia 09.10.2009r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie we wrześniu 2009

Raport bieżący nr 33/2009 z dnia 11.09.2009r.

Zawarcie znaczącej umowy z siecią Lidl

Raport bieżący nr 32/2009 z dnia 06.09.2009r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w sierpniu 2009

Raport bieżący nr 31/2009 z dnia 01.09.2009r.

Rejestracja przez sąd zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 30/2009 z dnia 10.08.2009r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie w lipcu 2009

Raport bieżący nr 29/2009 z dnia 29.07.2009r.

Uzupełnienie do skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2008

Raport bieżący nr 28/2009 z dnia 29.07.2009r.

Uzupełnienie do jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2008

Raport bieżący nr 22/2009/K z dnia 29.07.2009 r.

Uzupełnienie życiorysu zawodowego Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 27/2009 z dnia 21.07.2009r.

Powołanie osób zarządzających Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 26/2009 z dnia 09.07.2009 r.

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 25/2009 z dnia 09.07.2009 r.

Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Polskie

Raport bieżący nr 24/2009 z dnia 16.06.2009 r.

Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 23/2009 z dnia 16.06.2009 r.

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie S.A. w dniu 15 czerwca 2009 roku

Raport bieżący nr 22/2009 z dnia 16.06.2009 r.

Powołanie osoby nadzorującej Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 21/2009 z dnia 15.06.2009 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A. w dniu 15 czerwca 2009

Raport bieżący nr 18/2009/K z dnia 02.06.2009r.

Korekta tytułu raportu bieżącego 18/2009

Raport bieżący nr 20/2009 z dnia 02.06.2009 r.

Otrzymanie przez Spółkę końcowej wypłaty dotacji w ramach SPO WKP 2.2.1 i częściowa spłata kredytu

Raport bieżący nr 19/2009 z dnia 01.06.2009 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie S.A. w dniu 15 czerwca 2009 roku wraz z uzasadnieniami

Raport bieżący nr 18/2009 z dnia 01.06.2009 r.

Rezygnacja osoby zarządzającej Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 17/2009 z dnia 29.05.2009 r.

Sprawozdania i samoocena Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2008

Raport bieżący nr 16/2009 z dnia 29.05.2009 r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 15/2009 z dnia 21.05.2009 r.

Data, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 14/2009z dnia 05.05.2009 r.

Aktualizacja informacji o terminach publikacji raportów okresowych w 2009 roku

Raport bieżący nr 13/2009z dnia 04.05.2009 r.

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2008

Raport bieżący nr 12/2009z dnia 30.03.2009 r.

Zmiana umowy kredytowej zawartej przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. z Fortis Bank Polska S.A.

Raport bieżący nr 11/2009z dnia 03.03.2009 r.

Zawarcie znaczącej umowy dostawy ze spółką Polskie Młyny S.A.

Raport bieżący nr 10/2009z dnia 10.02.2009 r.

Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 9/2009z dnia 10.02.2009 r.

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

Raport bieżący nr 8/2009z dnia 03.02.2009 r.

Zawarcie znaczącej umowy z Agencją Rynku Rolnego

Raport bieżący nr 7/2009z dnia 30.01.2009 r.

Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. umowy z Agencją Rynku Rolnego

Raport bieżący nr 6/2009z dnia 28.01.2009 r.

Otrzymanie przez Spółkę częściowej wypłaty dotacji w ramach SPO WKP 2.2.1

Raport bieżący nr 5/2009z dnia 27.01.2009 r.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku

Raport bieżący nr 4/2009z dnia 20.01.2009 r.

Spełnienie warunku znaczącej umowy dotacyjnej zawartej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Raport bieżący nr 3/2009z dnia 16.01.2009 r.

Informacja dotycząca finansowych instrumentów zabezpieczających

Raport bieżący nr 2/2009z dnia 06.01.2009 r.

Zawarcie znaczącej umowy dotacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Raport bieżący nr 1/2009 z dnia 06.01.2009 r.

Zawarcie aneksu do znaczącej umowy dotacyjnej

Raport bieżący nr 58/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r.

Spełnienie wymogu Programu Wspierania Płynności w zakresie dotyczącym sekcji relacji inwestorskich

Raport bieżący nr 57/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Informacja o wygraniu przez Makarony Polskie S.A. i spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o. przetargu ogłoszonego przez Agencję Rynku Rolnego

Raport bieżący nr 56/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.

Korekta raportu bieglego rewidentaz przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego.

Raport bieżący nr 55/2008 z dnia 4 listopada 2008 r.

Zawarcie znaczącej umowy dostawy ze spółką POLSKIE MŁYNY S.A.

Raport bieżący nr 54/2008 z dnia 29 października 2008 r.

Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności

Raport bieżący nr 53/2008 z dnia 14 października 2008 roku

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Makarony Polskie S.A. zawartych przez Członka Zarządu Spółki.

Raport bieżący nr 52/2008 z dnia 7 października 2008 r.

Zmiana warunków umowy handlowej zawartej z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

Raport bieżący nr 51/2008 z dnia 6 października 2008 r.

Zmiana warunków zawartej umowy znaczącej

Raport bieżący nr 50/2008 z dnia 6 października 2008 r.

Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 49/2008 z dnia 6 października 2008 r.

Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 48/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną Stoczek Sp.z o.o.

Raport bieżący nr 47/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Makarony Polskie S.A. zawartych przez Członka Zarządu Spółki.

Raport bieżący nr 46/2008 z dnia 21 sierpnia 2008 r.

Powołanie prokurenta

Raport bieżący nr 45/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Spełnienie się warunków dotyczących zawartej umowy kredytowej

Raport bieżący nr 44/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zmiana warunków zawartej umowy dotacji i spełnienie się warunku dotyczacego zawartej umowy warunkowej

Raport bieżący nr 43/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 42/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Rezygnacja osoby zarządzającej Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 41/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Raport bieżący nr 40/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku

Raport bieżący nr 39/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. z badania sprawozdań Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2007

Raport bieżący nr 38/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.

Sprawozdania i samoocena Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2007

Raport bieżący nr 37/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 36/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku wraz z uzasadnieniami

Raport bieżący nr 35/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r.

Korekta raportu rocznego za rok 2007

Raport bieżący nr 34/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r.

Przesunięcie publikacji raportu skonsolidowanego za rok 2007

Raport bieżący nr 33/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r.

Przesunięcie publikacji raportu skonsolidowanego za rok 2007

Raport bieżący nr 32/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r.

Korekta raportu bieżącego nr 30 z dnia 8 czerwca 2008 roku

Raport bieżący nr 31/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r.

Zawarcie znaczącej umowy i nabycie aktywów znacznej wartości

Raport bieżący nr 30/2008 z dnia 8 czerwca 2008 r.

Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za rok 2007

Raport bieżący nr 29/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r.

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 28/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r.

Data i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 27/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r.

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 26/2008 z dnia 19 maja 2008 r.

Połączenie spółki Makarony Polskie S.A. ze spółką zależną ABAK Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 25/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Zmiana stanu posiadania akcji emitenta - nabycie znacznego pakietu akcji.

Raport bieżący nr 24/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie S.A. w dniu 22 kwietnia 2008 r.

Raport bieżący nr 23/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A. w dniu 22 kwietnia 2008 r.

Raport bieżący nr 22/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie S.A. w dniu 22 kwietnia 2008 roku wraz z uzasadnieniami.

Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r.

Korekta-uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2008 z dnia 12 marca 2008 roku

Raport bieżący nr 20/2008 z dnia 31 marca 2008 r.

Data i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 19/2008 z dnia 27 marca 2008 r.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 18/2008 z dnia 19 marca 2008 r.

Wyznaczenie daty asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii E Makarony Polskie S.A. z akcjami będącymi już w obrocie na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

Raport bieżący nr 17/2008 z dnia 13 marca 2008 r.

Rejestracja w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 16/2008 z dnia 13 marca 2008 r.

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 15/2008 z dnia 12 marca 2008 r.

Udzielenie poręczeń spółce zależnej Stoczek Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 14/2008 z dnia 12 marca 2008 r.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Stoczek Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 13/2008 z dnia 10 marca 2008 r.

Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 12/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 11/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu Makarony Polskie S.A. uzasadniające połączenie Spółki z jej spółką zależną Abak Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 10/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r.

Podjęcie decyzji o zamiarze połaczenia Makarony Polskie S.A. z jej spółką zależną Abak Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 9/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.

Terminy przekazywania przez Makarony Polskie S.A. raportów okresowych w roku 2008

Raport bieżący nr 8/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r.

Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 7/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r.

Rezygnacja osoby zarządzającej Makarony Polskie S.A. oraz powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 6/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r.

Zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Makarony Polskie S.A. przez Członka Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 5/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r.

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

Raport bieżący nr 4/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r.

Informacja o wybraniu przez Agencję Rynku Rolnego oferty Makarony Polskie S.A. w przetargu na dostawę żywności.

Raport bieżący nr 3/2008 z dnia 8 stycznia 2008 r.

Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Makarony Polskie S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 2/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r.

Zawarcie znaczacej umowy

Raport bieżący nr 1/2008 z dnia 2 stycznia 2008 r.

Informacja Zarządu Makarony Polskie S.A. dotycząca zasad określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"

Raport bieżący nr 59/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r.

Zakończona subskrypcja akcji serii E Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 58/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r.

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie S.A. w dniu 4 grudnia 2007 r.

Raport bieżący nr 57/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A. w dniu 4 grudnia 2007 r.

Raport bieżący nr 56/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r.

Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta

Raport bieżący nr 55/2007 z dnia 30 listopada 2007 r.

Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

Raport bieżący nr 54/2007 z dnia 26 listopada 2007 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 53/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.

Termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 52/2007 z dnia 16 października 2007 r.

Korekta prognoz finansowych na rok 2007

Raport bieżący nr 51/2007 z dnia 5 października 2007 r.

Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Makarony Polskie S.A. przez Członka Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 50/2007 z dnia 4 października 2007 r.

Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Raport bieżący nr 49/2007 z dnia 28 września 2007 r.

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów

Raport bieżący nr 48/2007 z dnia 5 września 2007 r.

Zmiana warunków znaczącej umowy zawartej przez Spółkę

Raport bieżący nr 47/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r.

Zmiana dat publikacji raportów okresowych.

Raport bieżący nr 46/2007 z dnia 1 sierpnia 2007 r.

Rejestracja w KDPW oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 45/2007 z dnia 27 lipca 2007 r.

Rozpoczęcie negocjacji dotyczących konsolidacji

Raport bieżący nr 44/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zarejestrowanie przez sąd zmian w kapitale spółki zależnej

Raport bieżący nr 43/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący nr 42/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.

Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący nr 41/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 40/2007 z dnia 27 czerwca 2007 r.

Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie S.A. w dniu 22 czerwca 2007 r.

Raport bieżący nr 39/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r.

Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości.

Raport bieżący nr 38/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r.

Powołanie osób zarządzających Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 37/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 36/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r.

Powołanie osób Nadzorujących Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 35/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie S.A. w dniu 22 czerwca 2007 r.

Raport bieżący nr 34/2007 z dnia 22 czerwca 2007 r.

Rezygnacje osób nadzorujących Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 33/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r.

Korekta raportu bieżącego nr 27/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r.

Raport bieżący nr 32/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.

Opinia Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. w sprawie oceny sytuacji Spółki w 2006 roku.

Raport bieżący nr 31/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.

Projekty Uchwał na ZWZ Makarony Polskie S.A., które odbędzie się w dniu 22.06.2007 r.

Raport bieżący nr 30/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r.

Informacja o uzupełnieniu indeksów WIG, WIG-PL oraz WIG-spożywczy o akcje Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 29/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r.

Informacja o pełnieniu zadania animatora rynku dla akcji Spółki Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 28/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r.

Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej - Stoczek Sp. z o. o. oraz o objęciu przez Makarony Polskie S.A. wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale tej Spółki

Raport bieżący nr 27/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r.

Rejestracja w KDPW akcji serii C Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 26/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną - Stoczek Sp. z o. o.

Raport bieżący nr 24/2007 z dnia 5 czerwca 2007 r.

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Raport bieżący nr 23/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r.

Informacja o przejściu własności udziałów Stoczek Sp. z o. o. na Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 22/2007 z dnia 28 maja 2007 r.

Data i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 21/2007 z dnia 11 maja 2007 r.

Rejestracja w KDPW akcji Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 20/2007 z dnia 7 maja 2007 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przydziału akcji serii D Makarony Polskie S.A

Raport bieżący nr 19/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 18/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 17/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Terminy przekazywania przez Makarony Polskie S.A. raportów okresowych w roku 2007.

Raport bieżący nr 16/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r.

Informacja o zawartej umowie zakazu sprzedaży typu „lock – up” pomiędzy Włodzimierzem Parzydło, a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. – Oddział Dom Maklerski

Raport bieżący nr 15/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r.

Terminy subskrypcji akcji serii D.

Raport bieżący nr 14/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r.

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 13/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r.

Informacja o pełnieniu funkcji animatora Emitenta.

Raport bieżący nr 12/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przydziału akcji Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 11/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r.

Korekta raportu nr 10.

Raport bieżący nr 10/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r.

Ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych Emitenta w obrocie na rynku regulowanym.

Raport bieżący nr 9/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Rejestracja w KDPW praw do akcji serii C Makarony Polskie S.A.

Raport bieżący nr 8/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Przyznanie spółce Makarony Polskie S.A. statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie Emitent oraz przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela i praw do akcji zwykłych na okaziciela.

Raport bieżący nr 7/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Przyznanie spółce Makarony Polskie S.A. statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie Emitent oraz przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela i praw do akcji zwykłych na okaziciela.

Raport bieżący nr 6/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r.

Zatwierdzenie aneksu nr 3 do prospektu emisyjnego.

Raport bieżący nr 5/2007 z dnia 6 kwietnia 2007 r.

Zatwierdzenie aneksu nr 1 i aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego.

Raport bieżący nr 4/2007 z dnia 6 kwietnia 2007 r.

Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku podstawowym.

Raport bieżący nr 3/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 r.

Przydział akcji serii C

Raport bieżący nr 2/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 r.

Oświadczenie Zarządu Makarony Polskie S.A. w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego

Raport bieżący nr 1/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 r.

Przystąpienie do systemu ESPI

Produkty
Makarony Polskie S.A zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000212001, NIP: 813-32-78-856, REGON: 691674708
Kapitał zakładowy 27 750 213 PLN (wpłacony w całości)
REALIZACJA LionTeam.pl